ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสดและการใช้โปรแกรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสด ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563

ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสดและการใช้โปรแกรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสด ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สสอ.วังทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *