วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอวังทอง

วิสัยทัศน์         “ เป็นผู้นำระบบสุขภาพ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ”

 พันธกิจ

 1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาพ    และคุ้มครองผู้บริโภค) แบบผสมผสานเป็นองค์รวมที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ         ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
 4. อภิบาลระบบสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็ง ยั้งยืน
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยังยืน

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยังยืน

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)
 2. การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
 4. การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)
 2. สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดย มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้เพื่อ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ
 3. สร้างระบบป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
 4. สร้างความปลอดภัยด้าน อาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง
 5. มุ่งจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพ โดยการสร้างระบบสุขภาพเชิงรุก
 6. การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
 7. มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการ และการแพทย์ปฐมภูมิ
 8. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ ตอบสนอง Health need บน หลักการ One region One hospital
 9. พัฒนาความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายสุขภาพเพื่อความเป็น เลิศด้านการแพทย์และ สาธารณสุข

 

 1. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
 2. พัฒนาระบบการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
 3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ ความเป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการกำลังคนด้าน สุขภาพ
 5. พัฒนาระบบสนับสนุน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ สร้างขวัญกาลังใจ
 6. การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
 7. เสริมสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านสุขภาพที่ตอบสนองการใช้ทุก มิติและทุกระดับ
 8. ส่งเสริมการใช้ยาที่มีเหตุผล และ สร้างระบบยาที่สามารถสนับสนุน ภารกิจอย่างเพียงพอ
 9. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน ระบบบริหารจัดการ
 10. วางแผนการลงทุนระยะยาวที่ สอดคล้องกับ health need และ health service
 11. พัฒนาระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

 

โดยพันธกิจ,เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน รวมทั้งค่านิยมหลักขององค์กร ใช้ร่วมกับ ของ กระทรวง เขตสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำหรับค่านิยมหลักขององค์กร คือ MOPH มีดังนี้

Mestery เป็นนายตัวเอง ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูดอย่างมี สติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)

Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

People Centered Approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

Humility  ถ่อมตนอ่อนน้อม มีความอ่อนน้อม การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ ชนะ                 เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน