ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
1. นายพยม  เฮงเจริญ พ.ศ. 2512 – 2525
2. นายสำนอง  จูจันทร์                    พ.ศ. 2526 – 2527
3. นายสิน  สินค้างาม พ.ศ. 2528 – 2530
4. นายสุเมธ  ทองพลับ                  พ.ศ. 2530 – 13 ธ.ค. 2531
5. นางทองพูล   แต้สมบัติ                  14 ธ.ค. 2531 – 19 ม.ค. 2533
6. นายนิพัทธ   ทองบุรี                    20 ม.ค. 2533 – 26 พ.ย. 2533
7. นายผาสุก   วิทยานันท์                26 พ.ย. 2533 – 31 มี.ค. 2535
8. นายธีรยุทธ   เลี่ยมรัตนพงษ์           31 มี.ค. 2535 – 1 ธ.ค. 2537
9. นายสุริยนต์   ทองรัตน์                  1 ธ.ค. 2537 – 14 ต.ค. 2545
10. นายสุรินทร   สุมาลา                    14 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2548
11. นายประยุทธ  ดารายิ้มฤทธ์             1 ต.ค. 2548 – 19 มิ.ย. 2556
12. นายสำเนา   อิ่มอ่อง                    1 ต.ค. 2556 – 9 ต.ค. 2557
13. นายวันชัย   ทิมชม                     9 ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน