ข้อมูลผู้บริหารคนปัจจุบัน

ข้อมูลผู้บริหารคนปัจจุบัน
  ชื่อ นายวันชัย  ทิมชม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอวังทอง
ที่อยู่ 14/101 ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 เบอร์โทร 08 9859 2298