งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

ข้อมูลสารสนเทศงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

  1. 1.ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งกรอบแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2563
  2. 2.คำสั่งกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  3. เผยแพร่แผนการใช้เงินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ปีงบประมาณ 2563
   3.1.1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ปีงบประมาณ 2563
   3.1.2 แผนการใช้เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ปีงบประมาณ 2563
   3.1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ปีงบประมาณ 2563
   3.1.4 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์แผนการใช้เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ปีงบประมาณ 2563
   3.2.1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ หมวดงบบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2563
   3.2.2 แผนการใช้เงินงบประมาณ หมวดงบบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2563
   3.2.3 หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดงบบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2563
   3.2.4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ หมวดงบบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2563
   3.2.5 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์แผนการใช้เงินงบประมาณ หมวดงบบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2563
   3.3.1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
   3.3.2 แผนการใช้เงินงบประมาณ หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
   3.3.3 หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
   3.3.4 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์แผนการใช้เงินงบประมาณ หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
  4. 3.3.5 แผนงบลงทุนปี 2563
   3.3.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ์ งบลงทุนปี 2563
 
 1. คำสั่งให้จนทปิดปลดประกาศ ปี 2563

 2. ภาพประชาสัมพันธ์แผนติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

 3. เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  6.1.1 ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เงินงบประมาณ งบบริหารจัดการ ปี 2563
  6.1.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบบริหารจัดการ ปี 2563
  6.1.3 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์_ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบบริหารจัดการ ปี 2563
  6.2.1 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เงินบำรุง สสอ.วังทอง ปี 2563
  6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง สสอ.วังทอง ปี 2563
  6.2.3 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์_ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง สสอ.วังทอง ปี 2563

 1. แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  7.1.1 ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  7.1.2 หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  7.1.3 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์_แนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  7.2.1 ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับการเสนองานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  7.2.2 ประกาศการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับการเสนองานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  7.2.3 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์_ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับการเสนองานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  7.3.1 ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  7.3.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  7.3.3 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซด์_แนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

 1. ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน โครงการที่มีวงเงินสูงสุด

4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ตุลาคม 2562
4.1.2 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม 2562
4.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ตุลาคม 2562
4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
4.2.2 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2562
4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
4.3.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ธันวาคม 2562
4.3.2 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ธันวาคม 2562
4.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ธันวาคม 2562
4.4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มกราคม 2563
4.4.2 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน มกราคม 2563
4.4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มกราคม 2563
4.5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 4.5.2 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563
4.5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
4.6 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน มีนาคม 2563
4.7 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน เมษายน 2563
4.8 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พฤษภาคม 2563
EB4.9 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563
EB4.10 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
EB4.11 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
3.ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563
4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7 ผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4/2563
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ในกรอบแนวทาง 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
10. ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
11. แบบฟอร์มขอขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
1. คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรื่องทางอื่นๆๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
5. ภาพถ่ายหลักฐานการติดแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการบริเวณหน่วยงาน
6. หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8. รายงานสรุปข้อร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบที่ 2 ปี 2563
17.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
17.2 ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
17.3 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
17.4 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน
17.5 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
17.6 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
17.7 ประกาศ เรื่อง มาตรการการรับของแถม
17.8 ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
17.9 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
17.10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่องการรายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
17.11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
17.12 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4/2563
1. หนังสือเวียนประกาศ เรื่อง การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง พ.ศ. 2562
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง พ.ศ. 2562
3. หนังสือเวียนแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
4. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. บันทึกข้อความรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้และรับของขวัญ ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ พ.ศ. 2562
6. บันทึกข้อความรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้และรับของขวัญ ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ รอบ 6 เดือน
7. แบบรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส ในนามชมรม STRONG ….. 1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดตั้งชมรมของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน สร้างคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส “ชมรม STORNG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง”
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง
3. ผังโครงสร้าง “ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง” สำนักงานสาธารณสุขวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
4. รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง
5. การดำเนินงาน ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียงสำนักงานสาธารณสุขวังทอง
6. ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศจัดตั้งชมรม STRONG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียงและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
7. ขออนุมัติจัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
8. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร “ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง”
9. ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
10. แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กรชมรม STRONG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียงสำนักงานสาธารณสุขวังทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
11. ขออนุญาตเผยแพร่แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องวังทอง ไม่ทุจริตด้วยจิตพอเพียง สำนักงานสาธารณสุขวังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
12. ภาพกิจกรรม
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ในข้อ EB 20
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
5. สรุปรายงานการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563
8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9. รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ไตรมาส 4/2563
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
1.1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2563
2.1 ขออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง และนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2.4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนด ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบฟอร์ม 2
2.5 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนด ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบฟอร์ม 3
2.6 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน ไตรมาสที่ 2
1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน
2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนด ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบฟอร์ม 2
2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนด ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบฟอร์ม 3
2.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์ม 2,3) ไตรมาส 4/2563
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4/2563
5. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. คำสั่งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
4. ขออนุญาตนำประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
6. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
7. หนังสือเวียน ส่งประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
8. บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
9. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
10. แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
11. คู่มือการปฏิบัติงานตามระบบการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปี 2563
12. รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปี 2563 ไตรมาส 3 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
14. รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปี 2563