การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลสารสนเทศ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2564

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน/
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
4.1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำแผนการใช้เงินงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่
4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
4.1.3 แผนการใช้เงินงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
4.1.5 บันทึกข้อความขออนุญาตนำแผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่
4.1.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1.7 รูปเล่มแผนการใช้เงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1.9 บันทึกข้อความขออนุญาตนำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ปิดปลดประกาศ 2564
4.1.10 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
4.1.11 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศ2564
4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
4.3.1 ขออนุญาตนำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เผยแพร่
4.3.2 หนังสือแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
4.3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
4.3.4 ขออนุญาตนำประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เผยแพร่
4.3.5 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
4.3.6 ขออนุญาตนำประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เผยแพร่
4.3.7 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
4.3.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
4.3.9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
4.3.10 ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 เผยแพร่
4.3.11 ชุดอนุมัติวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 1
4.3.12 ชุดอนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ไตรมาส 1
4.3.13 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1
5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ นำผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2563ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เผยแพร่
5.2 แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
5.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_แบบ สขร.1 ตุลาคม 2563
5.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ นำผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เผยแพร่
5.5 แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
5.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_แบบ สขร.1 พฤศจิกายน 2563
5.7 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ นำผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เผยแพร่
5.8 แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
5.9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์_แบบ สขร.1 ธันวาคมม 2563