ข่าวล่าสุด

อ่านทั้้งหมด

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวังทอง สาธารณสุขอำเภอวังทอง เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวังทอง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาทั้ง 4 ประเด็น

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวังทอง สาธารณสุขอำเภอวังทอง เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวังทอง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาทั้ง 4 ประเด็น ประกอบไปด้วย 1.การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน …

ค่านิยมองค์กร

อินโฟกราฟฟิค
ข้อมูลการประเมิน ITA 2566


ประกาศเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
รอบ 12 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

แผนการใช้เงินบำรุงของ รพ.สต. และ สสอ.วังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวังทอง สาธารณสุขอำเภอวังทอง เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวังทอง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาทั้ง 4 ประเด็น

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวังทอง สาธารณสุขอำเภอวังทอง เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอวังทอง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาทั้ง 4 ประเด็น ประกอบไปด้วย 1.การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน …

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข้อมูลเผยแพร่

Arashtad Accordion

1. ยุทธศาสตร์และนโยบาย

1.1 ยุทธศาสตร์ศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579)
1.3 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1.4 นโยบายของนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (1 ตุลาคม 2563-ปัจจุบัน) (ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/watch/live/?v=426545808316803&ref=watch_permalink)
1.5 นโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2563)
1.6 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.7 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.8 แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.9 แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.10 นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. งบประมาณและรายงานผล

2.1 แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 การรายงานผลการเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.4 การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. แผนปฏิบัติการและรายงานผล

4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

4.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
4.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
4.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
4.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
4.5.1 แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563
4.5.2 แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563
4.5.3 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563
4.5.4 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564
4.5.5 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
4.5.6 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2564
4.5.7 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564
4.5.8 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564
4.5.9 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564
4.5.10 แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564
4.5.11 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564
4.5.12 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2564

5. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและรายงานผล

5.1 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5.2 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.3 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
5.4 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการให้บริการ

6.1 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
6.2 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

7. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

9. การพัฒนาองค์กร